FACULTY DETAILS

S.N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Name of Faculty

Dr. J.N Mishra
Mr. D K Vishwkarma
Mr. Gulzar Alam
Mr. Amerendra Singh
Mr. Amit Kumar Shukla
Mr. Abhay Pratap Singh
Ms Reena Singh
Mr. Yogesh Prasad Madhesiya
Mr. Wajahat Ullah Khan
Ms. Joyti Nayak
Ms. Jyoti Rai
Ms Anupma Singh
Ms. Priyanka Maurya
Ms. Preeti Singh
Mr. Ashutosh Kushwaha
Ms.Salna Susan Abhraham
Mr. Ratnakar Singh
Mr. Satyendra Mishra
Mr. Shekhar Singh
Ms. Neha Srivastava
Mr. Swadesh Vishwkarma
Mr. Satish Agrahari

Qualification

M. Pharma, Ph.D (Pharmacology)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharmacognosy)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmacognosy
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmacology)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharma Chemistry)
M. Pharma (Pharmacology)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmaceutics)
M. Pharma (Pharmaceutics)
B. Pharma
B. Pharma

Designation

Director
HOD
Registrar
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Asst. Professor
Lecture
Lecture